Zgłoszenia i rekrutacja

ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA

Zgłoszenia Zespołów (wymagane jest 5 osób w zespole) przyjmujemy na formularzu zgłoszenia. Zapraszamy do udziału zespoły złożone ze studentów od III roku studiów I stopnia wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku studiów I stopnia), z kierunków bankowość, finanse, ekonomia, zarządzanie lub zbliżonych, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2016/2017 to minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Do zgłoszenia Zespołu każdy uczestnik dołącza potwierdzenie przez uczelnię statusu studenta, zgodnie z wzorem zaświadczenia.

Formularz zgłoszenia wraz z zaświadczeniami należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: banrisk@banrisk.pl do 15 listopada 2017 r. Zapraszamy też do kontaktu z Menedżerem Konkursu: Joanna Grobelny, tel. 22 826 99 24, w. 105, 664 907 205, e-mail: banrisk@banrisk.pl

Wszystkie kompletne zgłoszenia zostaną poddane procesowi kwalifikacji. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmie zespół ekspertów WIB. Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie przesłana do Lidera zespołu do 22 listopada 2017r.

Uwaga: istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Warszawy, gdzie odbywają się sesje stacjonarne. Więcej o zasadach Konkursu i dofinansowania w zakładce: „Regulamin Konkursu”.